De peus a terra

Viver d’emprenedoria agroecològica

 

1. Què és De Peus a Terra?

Es tracta d’un projecte de formació en l’adquisició de competències per a l’ocupació i d’acompanyament a la inserció laboral.

L’objectiu és facilitar una millora de la situació laboral de les persones acollides mitjançant la capacitació tècnica, tot potenciant l’accés normalitzat al mercat laboral, i fent-ne seguiment posterior. Les accions del projecte inclouen:

  • Pràctiques a un espai agrícola a Maçanet de la Selva
  • Tallers d’informació laboral (contractes, legislació laboral…)
  • Recerca d’empreses per regularitzar la situació administrativa de les persones beneficiàries

2. A qui va adreçat?

És un programa específic de formació per a l’autoocupació adreçat a les persones que han partipat al projecte de CEHDA “Plantem la llavor” i que volen ampliar els seus coneixements amb la participació en el nostre viver d’emprenedoria agroecològica pèr tal d’adquirir els procediments i eines necessàries per a l’autoocupació hortícola.

3. Accions previstes

Es preveu que l’estada d’una persona al viver d’emprenedoria estigui dividida en 3 etapes d’un any cadascuna, de manera que les persones seleccionades s’hi estiguin com a màxim 3 anys.

1r any: l’objectiu principal d’aquest període és aprofundir en la formació en horticultura ecològica rebuda anteriorment a Plantem la Llavor.  Conèixer el cicle de cultiu anual, les tècniques de treball del sòl i adobat, sembra, plantació, reg, tractaments de malures i manipulació i presentació dels productes. A més, en el cas d’explotacions ramaderes, conèixer el funcionament de l’activitat i les tècniques bàsiques d’explotació. En aquesta fase es vol aconseguir que els participants adquireixin les capacitats per al funcionament de l’activitat agrària, més enllà de les tècniques concretes. Això vol dir, la capacitat per programar els calendaris, planificar les activitats i tasques al llarg de l’any, així com aprendre a comptabilitzar els costos associats al funcionament de l’activitat.

2n any: l’objectiu és que els participants coneguin el mercat potencial, i aprenguin a planificar els cultius i la producció ramadera en funció de les demandes potencials. Així mateix,  l’adquisició de les capacitats relacionades amb la  comercialització que inclou la relació amb els clients, la promoció, la fixació de preus, la logística de distribució, el registre i la comptabilitat.

3r any: a la tercera fase i final, s’acompanyarà les persones que demostrin una preparació suficient, en el procés d’elaboració d’un pla d’empresa propi, se’ls facilitarà l’accés a terres, així com a recursos i maquinària de treball per iniciar un projecte propi. El projecte d’empresa es pot desenvolupar a casa nostra o al país d’origen.

Fruit d’un treball de cerca de terres i masos en desús, comptem amb la col·laboració d’alguns propietaris agrícoles amb qui hem negociat acords de cessió per poder desenvolupar el projecte.

A data d’avui, comptem amb la cessió parcial d’una finca a Maçanet de la Selva (Girona). També tenim la col·laboració i assessorament tècnic de Santi Soto, formador en agricultura ecològica amb una experiència de 30 anys i el suport de la Fundació ADMA, que ha fet una donació d’equipament tècnic.

4. Finançament

Fundació Roca i Pi